Konsultacje społeczne

Wniosek mieszkańców o przeprowadzenie konsultacji społecznych nt. diagnozy potrzeb oraz kierunków rozwoju Ogniska Pracy Pozaszkolnej "Dom Harcerza"

Do Rady Miasta Torunia wpłynął wniosek mieszkańców o przeprowadzenie konsultacji społecznych nt. diagnozy potrzeb oraz kierunków rozwoju Ogniska Pracy Pozaszkolnej "Dom Harcerza".

Z trecią wniosku można zapoznac się tutaj

Zgodnie z Regulaminem konsultacji społecznych Przewodniczący Rady Miasta Torunia powiadamia o wpływie wniosku podmioty, które zgodnie ze Statutem Gminy Miasta Toruń mają inicjatywę uchwałodawczą, tj. mogą skierować do rady miasta projekt uchwały. Jeżeli żaden z powyższych podmiotów nie przygotuje projektu uchwały w sprawie konsultacji społecznych, wniosek uznaje się za nieuwzględniony, o czym Przewodniczący niezwłocznie poinformuje wnioskodawcę pisemnie wraz z uzasadnieniem. (art. 8 Regulaminu konsultacji społecznych będącego załącznikiem nr 1 do uchwały nr 508/13 Rady Miasta Torunia z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie Regulaminu Konsultacji Społecznych).

Po przyjęciu przez Radę Miasta Torunia uchwały w sprawie konsultacji społecznych, wykonanie konsultacji zostanie powierzone Prezydentowi Miasta Torunia (art. 9 Regulaminu konsultacji społecznych).

Wniosek od Rady Okręgu nr 6 Grębocin-Bielawy, Rady Okręgu nr 8 oraz grupy inicjatywnej „Bezpieczny Toruń” z dnia 7.05.2014 r. (data wpływu)

2014-05-07

Do Urzędu Miasta Torunia w dniu 07.05.2014 r. wpłynął wniosek od Rady Okręgu nr 6 Grębocin-Bielawy, Rady Okręgu nr 8 oraz grupy inicjatywnej „Bezpieczny Toruń” o przeprowadzenie konsultacji społecznych na temat zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Torunia.

(Wniosek został przyjęty do realizacji po modyfikacji, tj. z podziałem na etapy. W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone badania i analiza istniejących dokumentów programowych, a następnie zostaną podjęte decyzje o dalszym trybie postępowania). 

>>>Wniosek do pobrania

Strony